search

Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 21 maart 2024

De onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op SerieTotaal.

Toegang tot de website


De website van SerieTotaal is gratis te gebruiken voor iedereen. Het is niet mogelijk jezelf te registreren of om lid te worden.

Gebruik van de website en diensten


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SerieTotaal is het niet toegestaan materiaal in de vorm van teksten, overzichten, informatie, beeldmateriaal, foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via onze website of diensten op enigerlei wijze te verspreiden anders dan conform het doel ervan.

Daar waar wij content aanbieden middels RSS feeds en XML feeds is het zonder voorafgaande toestemming van SerieTotaal niet toegestaan deze content te gebruiken en verspreiden mits gebruikt op een wijze overeenkomstig met de wijze waarop de feed geleverd is alsmede het doel waarom deze feed geleverd is.

Het is voor de gebruikers van de website of diensten van SerieTotaal niet toegestaan om:


  • te handelen in strijd met enige wetgeving of onze gebruiksvoorwaarden;

  • te handelen in strijd met enige rechten van derden;

  • op enige wijze misbruik te maken van onze diensten of website;

  • virussen of andere technologie verspreiden die SerieTotaal of de belangen of het eigendom van de gebruikers van onze diensten of website kunnen schaden;

  • de infrastructuur van onze diensten en website onredelijk belasten of de goede werking hiervan te verstoren;

  • maatregelen om de toegang tot onze website of diensten te voorkomen of te beperken, omzeilen.


SerieTotaal kan je mogelijk de toegang tot de website en diensten ontzeggen als je je niet aan de regels houdt.

SerieTotaal behoud zich het recht voor om aangifte doen in situaties die daar naar de mening van SerieTotaal aanleiding toe geven.

Aansprakelijkheid


SerieTotaal besteedt grote zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. SerieTotaal alsmede de met haar samenwerkende ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Het gebruik van onze website en diensten is vrijwillig en iedere consequentie voortvloeiend uit het gebruik ervan is voor eigen risico.

Auteursrecht


Het auteursrecht van al het materiaal op onze website en diensten is in handen van SerieTotaal, ons moederbedrijf Stillpoint Media, of onze samenwerkende partners.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SerieTotaal informatie op electronische wijze of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Je gaat ermee akkoord onze auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden.

SerieTotaal behoud zich het recht voor materiaal, gegevens of accounts te verwijderen indien wij redenen hebben om te vermoeden dat onze gebruiksvoorwaarden of de rechten van wie dan ook zijn geschonden.

SerieTotaal behoud zich het recht voor om aangifte doen in situaties die daar naar de mening van SerieTotaal aanleiding toe geven alsmede het recht om schadevergoeding te eisen ingeval van inbreuk op ons auteursrecht of enig ander recht.

Links


Onze diensten en website bevatten links, verwijzingen, banners naar de diensten en website van derden. SerieTotaal heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites val je onder de regels en gebruiksvoorwaarden van die betreffende site. Wij adviseren je kennis te nemen van deze regels.

Indien je gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners dan valt het gebruik daarvan onder de [privacy-]regels en gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende dienstverlener.

SerieTotaal heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Privacybeleid


Het SerieTotaal privacybeleid, waarvan de laatste versie te vinden is onder privacy, vormt als bijlage een integraal onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden. Wij verzoeken je om kennis te nemen van ons privacybeleid.

Wijzigingen


SerieTotaal houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de vormgeving en/of inhoud van openbaar geplaatste informatie en gegevens te wijzigen of te verwijderen.

SerieTotaal mag de gebruiksvoorwaarden veranderen zonder dit van tevoren aan te kondigen. Echter wij zullen wel een update hiervan op onze Blog plaatsen.

Eventuele wijzigingen zijn per direct van toepassing.

Overige bepalingen


Deze gebruiksvoorwaarden en overige beleidsregels vormen de gebruiksovereenkomst tussen SerieTotaal en haar bezoekers en vervangt de eventuele eerdere overeenkomsten.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen.

Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet.

Voor het melden van problemen, fouten of beledigende inhoud verzoeken wij je dit direct bij ons te melden, zo kunnen wij er voor zorgen dat onze website en diensten goed blijft werken.

Contact


Als je nog vragen, opmerkingen of klachten hebt aangaande onze gebruiksvoorwaarden hebt neem dan gerust contact met ons op. Wij beantwoorden vragen binnen 5 werkdagen.